சென்னையில் மாணவிகளுக்கான கோடைக்கால இஸ்லாமிய வகுப்புகள்

Summer Islamic Course

Summer Islamic Course

சென்னையில் பெண்களுக்கான கோடைக்கால இஸ்லாமிய வகுப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றது. தங்களுடைய பகுதிகளில் நடைபெற இருக்கின்ற வகுப்புகள் பற்றிய விவரங்கள் பெற மேற்கண்ட எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்