மாநில உறுப்பினர் முகாம்

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் மாநில உறுப்பினர் முகாம் ஆகஸ்டு 12-14, 2017 சென்னையில் நடைபெற்றது.