மது ஒழிப்பு பிரச்சார வாரம்

தமிழக அளவில் மது ஒழிப்பு பிரச்சார வாரம் “டிசம்பர் 24,2010 முதல் ஜனவரி 2,2011 வரை நடைபெற இருக்கிறது. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இவ்வாரத்தில் நடைபெற உள்ளது.

New Leadership for SIO Tamilnadu

NEW SIO Leadership for SIO Tamilnadu Allahu Akbar. Following brothers has been elected for the term 2011-2012. Zonal President: Br. Noorul Hasan BE., from Mettuppalayam. Zonal Secretary: Br.Abuthahir M.Sc., M.Phil., from Trichy. PR Secretary: Br.Shabeer Ali MBA., from Coimbatore.